(Download PDF) Asseco ATA Studio · scenariuszy testowych uruchamianych za pomocą ATA Robot. 1.1.1 Instalacja ... Zaznaczenie tej opcji spowoduje przenumerowanie tabeli skrypt (2024)

1 /26 ATA Editor – Dokumentacja Użytkownika, wersja 1.0

Asseco ATA Studio ATA Editor moduł do tworzenia i edycji scenariuszy testowych

2 /26 ATA Editor – Dokumentacja Użytkownika, wersja 1.0

Spis treści

1.1 ATA Editor ........................................................................................................................... 3

1.1.1 Instalacja ............................................................................................................................. 3

1.1.1.1 Instalacja produktu ................................................................................................... 3

1.1.1.2 Stan po wykonanej instalacji. ................................................................................... 4

1.1.1.3 Naprawa produktu. .................................................................................................. 4

1.1.1.4 Usunięcie produktu .................................................................................................. 6

1.1.2 Konfiguracja ATA Editor ...................................................................................................... 8

1.1.2.1 Konfiguracja ATA Editor otwarcie istniejącej bazy. .................................................. 8

1.1.2.2 Konfiguracja ATA Editor otwarcie nowej bazy. ...................................................... 10

1.1.3 Interfejs ATA Editor ........................................................................................................... 11

1.1.3.1 Zakładki Projekt skryptu ......................................................................................... 12

1.1.3.2 Opcje dostępne na głównej wstążce ATA Editor .................................................... 14

1.1.4 Pisanie scenariuszy testowych za pomocą ATA Editor. .................................................... 16

1.1.5 Uruchamianie zapytań SQL za pomocą ATA Editor. ......................................................... 24

3 /26 ATA Editor – Dokumentacja Użytkownika, wersja 1.0

1.1 ATA Editor Narzędzie, które powstało w celu ułatwienia pisania, modyfikacji i utrzymywania

scenariuszy testowych uruchamianych za pomocą ATA Robot.

1.1.1 Instalacja

1.1.1.1 Instalacja produktu Wersja instalacyjna narzędzia ATA Editor składa się z jednego pliku ATAEditorInstaller-

0.4.4.msi. Plik należy uruchomić i postępować zgodnie z zaleceniami kreatora aplikacji, który

poprowadzi nas przez cały etap instalacji. Cała instalacja trwa krótko (czas rzędu kilka sekund). Po uruchomieniu pliku instalacyjnego pojawi się okno powitalne.

Po zapoznaniu się z informacją i zaakceptowaniu warunków licencji, przechodzimy do głównej części instalacji używając przycisku Dalej.

Instalator zgłosi gotowość do zainstalowania. Przyciskiem Zainstaluj rozpoczniemy proces

instalacji.

4 /26 ATA Editor – Dokumentacja Użytkownika, wersja 1.0

Po poprawnie przeprowadzonej instalacji instalator poinformuje nas o tym stosownym

komunikatem.

1.1.1.2 Stan po wykonanej instalacji.

Po poprawnie wykonanej instalacji wszystkie niezbędne do działania w wybranej formule pliki i katalogi znajdują się w lokalizacji C:\ATA. Na pulpicie oraz w menu start powinien pojawić się skrót do aplikacji.

Lista katalogów po instalacji: /ATAEditor ATAEditor.bat ATAEditor64.accde – wersja 64bit ATAEditor.accde – wersja 32bit ATAEditor64.accde.log

1.1.1.3 Naprawa produktu. W sytuacji, gdy narzędzie ATA Editor nie działa poprawnie należy wykonać naprawę

aplikacji. W tym celu ponownie uruchamiamy plik instalacyjny.

5 /26 ATA Editor – Dokumentacja Użytkownika, wersja 1.0

Pojawi się okno z opcjami Zmień, Napraw lub Usuń (aplikację). Należy skorzystać z przycisku Napraw.

Gdy instalator zgłosi gotowość do naprawienia produktu ATA Editor, używamy przycisku

Napraw. Jeżeli nie chcemy wykonywać ponownej instalacji korzystamy z przycisku Wstecz lub Anuluj.

6 /26 ATA Editor – Dokumentacja Użytkownika, wersja 1.0

Po wykonaniu naprawy pojawi się okno z informacją o pozytywnym zakończeniu procesu.

1.1.1.4 Usunięcie produktu

Produkt ATA Editor może zostać usunięty z poziomu Panelu sterowania (Panel sterowania->Programy->Programy i funkcje) lub za pomocą instalatora. W Panelu Sterowania na liście zainstalowanych programów znajdujemy i zaznaczamy ATA Editor. Korzystając z prawego przycisku myszy wywołujemy menu podręczne na wskazanej aplikacji, wybieramy Odinstaluj i potwierdzamy zamiar usunięcia produktu.

Do odinstalowania możemy również użyć pliku instalacyjnego ATAEditorInstaller-0.4.4.msi.

Po uruchomieniu instalatora pojawi się okno z opcjami Zmień, Napraw i Usuń. Należy skorzystać z przycisku Usuń.

7 /26 ATA Editor – Dokumentacja Użytkownika, wersja 1.0

Instalator zgłosi gotowość do usunięcia produktu ATA Editor. Po użyciu przycisku Usuń

następni deinstalacja produktu.

Po poprawnym zakończeniu procedury deinstalacji ATA Editor zostaniemy o tym

poinformowani stosownym komunikatem.

8 /26 ATA Editor – Dokumentacja Użytkownika, wersja 1.0

1.1.2 Konfiguracja ATA Editor

1.1.2.1 Konfiguracja ATA Editor otwarcie istniejącej bazy. Po uruchomieniu ATA Editor pokaże nam się okno z ostatnio uruchamianymi skryptami.

Można wtedy wybrać odpowiednią bazę. Pomocny w wyszukiwaniu bazy jest też pasek oznaczony ikoną lupy.

W momencie, gdy zaczytujemy istniejącą bazę i nie pasuje ona do określonego schematu kolumn dostajemy poniższy komunikat:

W przypadku braku kolumn funkcjonalnych dla baz ata.mdb jak i braku zgody na dodanie

automatyczne kolumny TYP_OBIEKTU_LOGICZNY ATA Editor będzie pracował w trybie wyłącznie edycyjnym bez możliwości wykorzystywania jego funkcji. Pojawi się okno jedynie do przeglądu danych tak jak na poniższym screen.

9 /26 ATA Editor – Dokumentacja Użytkownika, wersja 1.0

W przypadku, gdy zaakceptujemy automatyczne dodanie kolumny oraz baza będzie

zgodna ze standardem wymaganych kolumn pojawi nam się poniższy interfejs:

Kolumny wymagane do działania ATA Editor:

1) LP

2) NAZWA,

3) NUMERACJA,

4) AKCJA,

5) DIALOG_ID

6) OBIEKT_ID

7) PARAMETRY

8) WARUNEK_LOGICZNY

9) TYP_OBIEKTU_LOGICZNY -> kolumna, w której trzeba określić typ obiektu na którym dana akcja

będzie wykonana

10 /26 ATA Editor – Dokumentacja Użytkownika, wersja 1.0

Dodatkowe kolumny wspierane (jest możliwośc modifikowanie ich) przez ATA Editor: 1) DANE_PTAM

2) KOMENTARZ

3) OPIS

4) SPECJALNY_SEPARATOR_PARAMETROW

5) WARUNEK

6) WEB

7) ZAPISZ_PULPIT

Kolejną funkcjonalnością dostępną na formularzu Ostatnio otwarte skrypty jest opcja renumeracji.

Nad przyciskiem Otwórz istnieje checkbox z opisem „Wykonaj renumeracje skryptu przy otwarciu”. Informacje szczegółowe o tej opcji dostępne są po naciśnięciu znajdującego się obok przycisku ze znakiem zapytania.

Zaznaczenie tej opcji spowoduje przenumerowanie tabeli skrypt. Zostaną usunięte

wszystkie wiersze przed pierwszą prawidłową definicją przypadku (LP z minusowymi wartościami) oraz zostaną nadane nowe numery przypadku/funkcji co 1000, a poszczególne linie co 10.

1.1.2.2 Konfiguracja ATA Editor otwarcie nowej bazy. Otworzenie nowej bazy odbywa się w standardowy sposób. Wybranie odpowiedniej opcji

w menu: Nowa baza ATA, następnie wyszukanie dostępnego szablonu ata.mdb. Potwierdzenie dowolnej lokalizacji i zaakceptowanie wybranych zmian. W momencie gdy dostaniemy okienko: Projekt skryptu można rozpocząć pracę z ATA Editor.

11 /26 ATA Editor – Dokumentacja Użytkownika, wersja 1.0

1.1.3 Interfejs ATA Editor Szata graficzna ATA Editor została dopasowana do potrzeb użytkownika piszącego i

edytującego scenariusze testowe. Układ wyświetlanych tablic oraz układ pojawiających się kolumn zależy od preferencji danego użytkownika i jest dowolny. Przykładowy ekran z aplikacji znajduje się poniżej.

W poszczególnych podpunktach zostaną opisane wszystkie dostępne opcje występujące w menu głównym i wstążkach dostępnych w ATA Editor.

12 /26 ATA Editor – Dokumentacja Użytkownika, wersja 1.0

1.1.3.1 Zakładki Projekt skryptu

Przypadki – zakładka zawiera wszystkie przypadki testowe, posortowane w oparciu o nazwę przypadku, z otwartej bazy wraz z opisem wyświetlanym obok. Opis ten jest pobierany z pola „Opis” z pierwszej linijki przypadku testowego.

Funkcje – zakładka zawiera nazwy i opisy funkcji

analogicznie do zakładki przypadki. Dane – w tej zakładce znajdują się tabele

zawierające dane używane w przypadkach testowych, takie jak wektory danych oraz inne tego typu scenariusze.

System – zawiera tabele systemowe takie jak

KLUCZ, PARAMETR, SKRYPT lub WORK_OBJECT.

13 /26 ATA Editor – Dokumentacja Użytkownika, wersja 1.0

W momencie gdy mamy aktywna zakładkę Przypadki lub zakładkę Funkcje dostępne są

następujące przyciski: Przycisk „Nowy” - otwiera okienko, w którym podajemy nazwę funkcji/przypadku i po

wprowadzeniu jej zostajemy przekierowaniu do okienka edycji scenariusza.

Przycisk „Edytuj” – otwiera funkcję/przypadek, który mamy aktualnie zaznaczony. Przycisk „Usuń” – usuwa aktualnie zaznaczony funkcje/przypadek. Przed usunięciem

pojawi się prośba o potwierdzenie danej czynności.

14 /26 ATA Editor – Dokumentacja Użytkownika, wersja 1.0

1.1.3.2 Opcje dostępne na głównej wstążce ATA Editor Istnieje możliwość chowania głównej wstążki podczas pracy lub przypięcia jej na stałe za

pomocą opcji znajdujących się w prawym górnym rogu. Wstążka

1) Zakładka baza ATA:

a) Otwórz bazę ATA – otwiera ekran zawierający ostatnio otwarte skrypty, jest to ten sam

ekran, który się pojawia przy starcie aplikacji

b) Projekt skryptu – otwiera okno Projekt Skryptu

c) Nowa baza ATA – pozwala nam otworzyć nową bazę w oparciu o wybrany szablon, który

znajduje się w folderze templates

2) Zakładka Skrypt

a) Zapisz – zapisuje zmiany dokonane w funkcji/przypadku

b) Nowy skrypt – otwiera formularz tworzenia nowej funkcji lub przypadku.

c) Zapisz i zamknij – zapisuje dokonanie zmiany oraz zamyka okno, w których dokonywaliśmy

zmiany.

d) Hierarchia odwołań – pokazuje całe drzewo wywołań dla danego przypadku testowego, w

taki sposób, że wywołanie przypadku jest na samej górze a następnie pod nim są

poszczególne funkcje. Widać to na poniższej ilustracji. Można przenieść się do

poszczególnych funkcji poprzez podwójne klikniecie na ich nazwie.

15 /26 ATA Editor – Dokumentacja Użytkownika, wersja 1.0

e) Odwołania do funkcji – wyświetla drzewo, na którym zaznaczone są wszystkie wywołania

funkcji, którą mamy aktualnie włączana. Analogicznie jak do Hierarchia odwołań możemy

przejść do poszczególnych odwołań do funkcji poprzez podwójne kliknięcie .

3) Zakładka Edycja

a) Cofnij – cofamy ostatnio dokonaną akcje.

b) Ponów – ponawiamy cofniętą akcje.

c) Kopiuj- kopiujemy zaznaczony wiersz lub też przy zaznaczeniu wielu wierszy kopiujemy je.

d) Wklej- wklejamy skopiowane lub też wycięte pola. Wklejone wiersze pojawiają się w kolejnej

linijce po zaznaczonej.

16 /26 ATA Editor – Dokumentacja Użytkownika, wersja 1.0

e) Wytnij – analogicznie jak kopiowanie tyle, że usuwamy kopiowane wiersze.

f) Usuń – usuwamy zaznaczone wiersze.

g) Wstaw Wiersze – po wybraniu z listy obok, wklejamy daną liczbę pustych wierszy. Wiersze te

zostają wklejone po wierszu aktualnie zaznaczonym.

h) Opis/Warunek/Parametry – przyciski te mogą być naciśniete lub też nie. Gdy są naciśniete

dana cześć danego wiersza jest wyświetlana np. Gdy wszystkie są naciśniete to w polu

polecenie jest wyświetlone:

_OPIS_ [WARUNEK] _WARUNEK_[AKCJA] _NAZWA_AKCJI_ _PARAMETRY_AKCJI_ ale jeśli np. wyłączymy warunek to zostanie wyświetlone:

_OPIS_ AKCJA] _NAZWA_AKCJI_ _PARAMETRY_AKCJI_ Ta funkcjonalność jest stosowana w celu poprawiania czytelności

i) Numeruj – Funkcja służąca do automatycznej numeracji/renumeracja danego przypadku

lub też funkcji. Podajemy prefiks który ma być zawarty w numeracji a następnie

automatycznie zostaje wygenerowana reszta, w taki sposób że pierwsza linijka ma numer

„prefiks.0” a każda kolejna ma numer o 1 większy.

4) Zakładka Dane

Możliwość uruchamiania dowolnych zapytań SQL ( zagadnienie szerzej opisane jest w rozdziale: 1.1.51.1.5).

5) Zakładka Debug

Idź do linii – podejemy numer lini podany przez ATA Robota po wystąpieniu błędu i następnie naciskamny przycisk (zielona strzałka). ATA Editor automatycznie otworzy dany przypdaek lub też funkcje oraz wskaże nam, która linika zawierała błąd.

6) Zakładka Informacje

Zakładka Informacje - zakładka ta zawiera informacje dotyczące wersji ATA Editor.

1.1.4 Pisanie scenariuszy testowych za pomocą ATA Editor. Scenariusze w ATA Editor piszemy analogicznie jak za pomocą bazy Microsoft Access.

17 /26 ATA Editor – Dokumentacja Użytkownika, wersja 1.0

Narzędzie to jednak posiada różnego rodzaju wbudowane mechanizmy, które wspierają użytkownika. Podpowiadają częściowo składnię, pilnują numerację, automatycznie uzupełniają wybrane pola.

1. Tworzymy nowy przypadek poprzez wybranie Nowy na zakładce przypadek

2. Na formatce Nowy przypadek/funkcja zaznaczamy Przypadek oraz wpisujemy jego nazwę

następnie naciskamy przycisk ok.

3. Na sam początek pisanie każdego scenariusza należy wstawić wiersze, w których będziemy

wpisywać nasze akcje.

18 /26 ATA Editor – Dokumentacja Użytkownika, wersja 1.0

4. Najpierw musimy w naszym przypadku testowym uruchomić aplikacje. Wybieramy z listy

akcji URUCHOM_APLIKACJE oraz w parametrach wpisujemy wymagane parametry

5. Jako kolejną akcje podajemy WPISZ_KLAWISZE, przy czym tym razem ATA Editor daje nam

więcej pól do wypełnienia. W polu typ obiektu wybieramy jaki jest typ obiektu, do którego

19 /26 ATA Editor – Dokumentacja Użytkownika, wersja 1.0

chcemy wpisać klawisze, czyli w tym przypadku EDIT. Musimy też wpisać dialog oraz obiekt

6. Po wpisaniu klikamy na przycisk Zapisz. Robimy to w celu dodania naszego dialogu do listy

dialogów używanych w tej bazie.

20 /26 ATA Editor – Dokumentacja Użytkownika, wersja 1.0

7. Pojawi nam się błąd, że nie posiadamy numeracji ale można go na koniec naprawić klikając

przycisk numeruj

8. Dodajemy kolejne wpisz klawisze ale tym razem zamiast wpisywać dialog klikamy na przycisk

„…”

21 /26 ATA Editor – Dokumentacja Użytkownika, wersja 1.0

9. Powoduje to otwarcie interface wybierania dialogu, w którym wybieramy dialog który nas

interesuje i klikamy ok.

22 /26 ATA Editor – Dokumentacja Użytkownika, wersja 1.0

10. Efekty tego widać na poniższym screenie

23 /26 ATA Editor – Dokumentacja Użytkownika, wersja 1.0

11. Następnie dodamy funkcje, robimy to poprzez wybranie akcji FNV a następnie wpisania

nazwy funkcji (lub wybrania istniejącej). By przejść do funkcji naciskamy przycisk ze strzałką,

ale jeśli jeszcze nie istnieje taka funkcja to dostaniemy okienko z kreatorem do jej

utworzenia.

12. W kreatorze funkcji możemy nacisnąć tylko ok. i przejść dalej do jej pisania.

Możemy kontynuować pisanie scenariusza w funkcji w sposób analogiczny jak był przedstawiony wcześniej.

24 /26 ATA Editor – Dokumentacja Użytkownika, wersja 1.0

1.1.5 Uruchamianie zapytań SQL za pomocą ATA Editor. ATA Editor pozwala na wprowadzanie kwerend napisanych w języku SQL. Możliwe to jest

za pomocą przycisku „Kwerenda” dostępnego na wstążce głównej w sekcji Dane.

Opis pól

1. Wykonaj kwerendę która znajduje się w poniższym edytorze

2. Wyczyść edytor

3. Lista z wzorcami, które możemy użyć w celu przyśpieszenia pisania kwerend

4. Pole w którym wpisujemy kod kwerendy

5. Obszar powiadomień w którym pojawiają się wyniki

Lista wzorców wraz z ich opisem: 1. Dodanie kolumny TYP_OBIEKTU_LOGICZNY

ALTER TABLE [SKRYPT] ADD COLUMN [TYP_OBIEKTU_LOGICZNY] TEXT; Komenda ta dodaje do tabeli “SKRYPT” kolumnę o nazwie

TYP_OBIEKTU_LOGICZNY zawierająca wartości tekstowe.

2. Dodanie kolumny w tabeli

ALTER TABLE [nazwa-tabeli] ADD COLUMN [nazwa-kolumny] typ-kolumny;

Kwerenda która pozwala na dodanie kolumny do istniejącej już tabeli. By ją dodać musimy podać nazwę tabeli nazwę kolumny oraz określić jej typ. Np.

25 /26 ATA Editor – Dokumentacja Użytkownika, wersja 1.0

ALTER TABLE [WEKTOR_DANYCH] ADD COLUMN [WIEK] INTEGER;

3. Usunięcie kolumny z tabeli

ALTER TABLE [nazwa-tabeli] DROP COLUMN [nazwa-kolumny]; Kwerenda ta pozawala na usunięcie kolumny z podanej tabeli. Np.

ALTER TABLE [SKRYPT] DROP COLUMN [TYP_OBIEKTU_LOGICZNY];

4. Usunięcie tabeli

DROP TABLE [nazwa-tabeli]; Kwerenda usuwająca tabele wraz z wszystkimi kolumnami. Np. DROP TABLE [SKRYPT];

5. Utworzenie tabeli

CREATE TABLE [nazwa-tabeli] ( nazwa-pola-1 typ-pola-1 NOT NULL, nazwa-pola-2 typ-pola-2, ... );

Kwerenda pozwalająca na utworzenie nowej tabeli, musimy zdefiniować w niej wszystkie kolumny wraz z ich typami. Np.

CREATE TABLE [WEKTOR_S]( ID INTEGER NOT NULL, IMIE TEXT, NAZWISKO TEXT(20), DATA_UR DATETIME);

6. Utworzenie tabeli KLUCZ

CREATE TABLE KLUCZ ( KLUCZ_NAZWA TEXT NOT NULL, KLUCZ_POCZATEK LONG NOT NULL, KLUCZ_KONIEC LONG NOT NULL, KLUCZ_AKTUALNY LONG NOT NULL ); Kwerenda tworząca tabele klucz wraz z predefiniowanymi polami

KLUCZ_NAZWA,KLUCZ_POCZATEK oraz KLUCZ_AKTUALNY

7. Zmiana typu kolumny

ALTER TABLE [nazwa-tabeli] ALTER COLUMN [nazwa-kolumny] typ-kolumny; Kwerenda pozwalająca na zmianę typu kolumny w określonej przez nas tabeli.

Np. ALTER TABLE [SKRYPT] ALTER COLUMN [LP] TEXT;

26 /26 ATA Editor – Dokumentacja Użytkownika, wersja 1.0

Wszelkie prawa autorskie do niniejszego dokumentu oraz informacji w nim zawartych, w tym do elementów graficznych, niezastrzeżone przez podmioty trzecie, stanowią wyłączną własność Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Olchowa 14.

(Download PDF) Asseco ATA Studio · scenariuszy testowych uruchamianych za pomocą ATA Robot. 1.1.1 Instalacja ... Zaznaczenie tej opcji spowoduje przenumerowanie tabeli skrypt (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Madonna Wisozk

Last Updated:

Views: 6118

Rating: 4.8 / 5 (68 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Madonna Wisozk

Birthday: 2001-02-23

Address: 656 Gerhold Summit, Sidneyberg, FL 78179-2512

Phone: +6742282696652

Job: Customer Banking Liaison

Hobby: Flower arranging, Yo-yoing, Tai chi, Rowing, Macrame, Urban exploration, Knife making

Introduction: My name is Madonna Wisozk, I am a attractive, healthy, thoughtful, faithful, open, vivacious, zany person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.